Plan lekcji

Office 365 - Porady

Rada Rodziców

Dziennik elektroniczny

Biblioteka

RODO

Odwiedź nasz kanał na YouTube - ZSPWK PLAY

Rekrutacja 2016 / 2017


Zarządzenie Nr 0050.11.2016 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Siewierz w roku szkolnym 2016/2017  - Zarządzenie Nr 0050.11.2016.pdf (1 220,3 KB)

Zarządzenie Nr 0050.10.2016 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli w Gminie Siewierz w roku szkolnym 2016/2017 - Zarządzenie Nr 0050.10.2016.pdf (1 228,0 KB)


Zasady rekrutacji do Przedszkola
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych
na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 35), Uchwałę Rady Miejskiej w Siewierzu.

  1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca
    w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
  2. Do przedszkola/oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończyły lub ukończą trzeci rok życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

II. Termin rekrutacji

  1. Nabór do  przedszkola na rok szkolny 2016/2017 prowadzony jest:


a) od 22.02.2016r. do 4.03.2016r.- składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu nauki
w przedszkolu w roku szkolnym 2016/17 (zał. 1).

b) od 7.03.2016r. do 31.03.2016r. dla dzieci, które rozpoczynają edukację w przedszkolu - składanie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie do przedszkola w roku szkolnym 2016/17 (zał. 2).

We wniosku rodzic/prawny opiekun określa kolejność wybranych przedszkoli od najbardziej
do najmniej preferowanych.


2. Informacja o terminie rekrutacji znajduje się na stronie internetowej szkoły. 
3. Dodatkowe informacje o zasadach naboru można uzyskać w sekretariacie szkoły.


4. Od 1.04 do 15.04.2016 weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 20t, ust. 7 Ustawy o systemie oświaty.

5. Lista dzieci  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do postępowania rekrutacyjnego zostanie ogłoszona w dniu 18.04.2016r.

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia (zał. 3) od 19.04 do 22.04.2016r.

7. Lista dzieci  przyjętych  i nieprzyjętych do przedszkola zostanie ogłoszona 25.04.2016r.


III Tryb odwoławczy

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych rodzic kandydata lub prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej placówki.

2. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica lub prawnego opiekuna kandydata z wnioskiem, o którym mowa w punkcie 8. sporządza uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia komisji rekrutacyjnej rodzic lub prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4. W terminie 7 dni dyrektor placówki rozpatruje odwołanie rodzica/prawnego opiekuna kandydata od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

5. Od decyzji dyrektora danej placówki przysługuje skarga do sądu administracyjnego.


IV. Postępowanie uzupełniające

a) Składanie przez rodzica/prawnego opiekuna wniosków z załącznikami od 8.08.2016r.
do 16.08.2016r.

b)       Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 20t, ust.7 Ustawy o systemie oświaty od 17.08 do 23.08.2016r.

c)       Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych- 24.08.2016r.

d)       Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia (zał. 3) od 25.08 do 29.08.2016r.

e)       Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych- 30.08.2016r.

f)         Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje tryb odwoławczy jak w punkcie III.

V. Zasady rekrutacji

  1. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje przedszkole/ oddział przedszkolny, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a)wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci),

b)niepełnosprawność kandydata

c)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g)objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2. Kryteria, o których mowa w pkt.4 mają jednakową wartość: 40 pkt.

3. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów wprowadza się dodatkowe kryteria naboru ustalone przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym:

a) dziecko obojga rodziców lub prawnych opiekunów pracujących zawodowo, uczących się w trybie dziennym, prowadzących gospodarstwo rolne - 15 pkt.

b) przedszkole/oddział przedszkolny wskazane we wniosku jest najbliżej położone od miejsca zamieszkania dziecka- 12pkt.

c) dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole-
5 pkt.

d) dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie są pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej (za wyjątkiem jednorazowych świadczeń)-  2 pkt.

e) W przypadku większej liczby kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, niż liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów biorąc pod uwagę najstarszych kandydatów odpowiednio z danego rocznika- 1pkt.

VI. Komisja Rekrutacyjna

  1. 1. Zadania Komisji

a)       Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;

b)       Weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej następujących czynności:

- żądanie przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach złożonych przez rodziców,

- zwrócenie się do władz miasta właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach złożonych przez rodziców;

c)       Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

d)       Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

e)       Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;

f) Sporządzenie uzasadnień w przypadku odwołań rodziców/prawnych opiekunów od ustaleń komisji rekrutacyjnej

g) Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

h) Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu/oddziale przedszkolnym  przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

2. Skład Komisji Rekrutacyjnej.

1. Komisję rekrutacyjną powołuje i wyznacza przewodniczącego dyrektor placówki, która przeprowadza postępowanie rekrutacyjne.

2. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne wchodzi co najmniej trzech nauczycieli zatrudnionych w placówce.

3. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

a) dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna,

b) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego.

VII. Dzieci nie będące obywatelami polskimi

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do przedszkola/oddziału przedszkolnego na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

VIII. Przepisy końcowe


1. W przypadku braku wolnych miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji.

2. Wszelkie sytuacje sporne nie określone w niniejszym regulaminie rozstrzyga Dyrektor szkoły.


Do pobrania:

Deklaracja zał. 1 (docx)

Wniosek zał. 2 (docx)

Wola zał. 3 (docx)

Zasady rekrutacji do oddziałów klas pierwszych Gimnazjum
i Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wojkowicach Kościelnych
w roku szkolnym 2016/2017


I. Zasady rekrutacji  tworzy się na podstawie przepisów:
a) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

II. Termin rekrutacji- Szkoła podstawowa
1. Składanie karty zgłoszenia od 1.03 do 11.03.2016r. w przypadku kandydata zamieszkałego w obwodzie.

2. Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 prowadzony jest od 14.03.2016.do  31.03.2016r.
2. Informacja o terminie rekrutacji znajduje się na stronie internetowej szkoły. 
3. Dodatkowe informacje o zasadach naboru można uzyskać osobiście w sekretariacie szkoły, dodatkowo pod nr telefonu 32 6741053.

4. Od 1.04 do 8.04. 2016 następuje weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 20t, ust. 7 Ustawy o systemie oświaty.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do postępowania rekrutacyjnego- 11.04.2016r.

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia (zał. 3) od 12.04.2016 do 15.04.2016r.
7. Lista kandydatów  przyjętych oraz nieprzyjętych do klas I zostanie udostępniona w sekretariacie szkoły oraz tablicy informacyjnej w dniu  18.04.2016 r.

8. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata lub prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej placówki.
9. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica lub prawnego opiekuna kandydata z wnioskiem, o którym mowa w punkcie 6. sporządza uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
10. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia komisji rekrutacyjnej rodzic lub prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
11. W terminie 7 dni dyrektor placówki rozpatruje odwołanie rodzica/prawnego opiekuna kandydata od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
12. Od decyzji dyrektora danej placówki przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

III. Postępowanie uzupełniające

a)       Składanie przez rodzica/prawnego opiekuna wniosków z załącznikami od 8.08.2016r. do 16.08.2016r.

b)       Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 20t, ust.7 Ustawy o systemie oświaty od 17.08 do 19.08.2016r.

c)        Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych- 22.08.2016r.

d)       Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej w postaci pisemnego oświadczenia (zał. 3) od 23.08 do 26.08.2016r.

e)       Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych- 29.08.2016r.

f)         Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje tryb odwoławczy jak w pkt. II.


IV. Obowiązek szkolny
1. W roku szkolnym 2016/2017 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci, które w roku 2016 ukończą 7 lat.

2. Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w 2016 roku kończy 6 lat o ile odbyło roczne przygotowanie przedszkolne albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

V. Zasady rekrutacji
1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, który obejmuje ulice określone
w Uchwale  Rady Miasta i Gminy Siewierz w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Siewierz.
2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami za zgodą dyrektora szkoły.
3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.
4. Jeżeli przyjęcie ucznia, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
5. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:

L.P

Nazwa kryterium

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

Liczba punktów

1.

Kandydat do klasy pierwszej zamieszkuje na terenie Gminy Siewierz

Oświadczenie rodziców bądź opiekunów prawnych kandydata do klasy pierwszej

8

2.

Kandydat do klasy pierwszej realizował w tej szkole obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego albo uczęszczał do szkoły podstawowej wchodzącej w skład zespołu szkolnego

Poświadczenie przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji szkolnej

10

3.

Rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej uczęszczało wcześniej lub aktualnie uczęszcza do szkoły

Poświadczenie przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji szkolnej

8

4.

W granicach obwodu szkoły znajduje się miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata do klasy pierwszej

Oświadczenie rodziców bądź opiekunów prawnych kandydata do klasy pierwszej

6

5.

W granicach obwodu szkoły zamieszkują krewni kandydata do klasy pierwszej, którzy wspierają rodziców (prawnych opiekunów) kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki

Oświadczenie rodziców bądź opiekunów prawnych kandydata do klasy pierwszej

5


6. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej ilości punktów ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
7. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
8. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:
a) Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
b) Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;
c) Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;
d) Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej publicznej szkoły;
e) Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

VI. Dzieci nie będące obywatelami polskimi
Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

VII. Odroczenia
1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.
2. Dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców z załączoną opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. Rodzic jest zobowiązany do złożenia wniosku o odroczenie w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 7 lat,  nie później niż do 31 sierpnia.

3. Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne.

4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, spełnianie obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

VIII. Zapisy
1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.
2. Rodzice kandydata do pierwszej klasy szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie szkoły dokonują zgłoszenia dziecka w sekretariacie szkoły. Wzór zgłoszenia dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej placówki (zał. 1).
3. Rodzice kandydata do pierwszej klasy szkoły podstawowej zamieszkałego poza obwodem szkoły składają w sekretariacie szkoły wniosek o przyjęcie do szkoły. Wzór wniosku dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej placówki (zał. 2).

4. Rodzice kandydata potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej składając oświadczenie (zał. 3).

IX. Termin rekrutacji - Gimnazjum
1. Nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 prowadzony jest

a) od 2.05 do 4.05.2016 w przypadku kandydata zamieszkałego w obwodzie - karta zgłoszenia (zał.1)

b) od 6.05.2016 do 10.06.2016 w przypadku kandydata spoza obwodu - wniosek o przyjęcie (zał.2) wraz z odpowiednią dokumentacją.

2. Informacja o terminie rekrutacji znajduje się na stronie internetowej szkoły. 
3. Dodatkowe informacje o zasadach naboru można uzyskać osobiście w sekretariacie szkoły oraz pod nr telefonu 32 6741053.

4. Terminarz-
a) uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu- od 24.06 do 28.06. 2016r.

b) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym ewentualne pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 20t, ust. 7 Ustawy o systemie oświaty- do 30.06.2016r.

c) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych- 15.07. 2016 r.

d) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum- od 15.07 do 20.07.2016r.

c) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum- 22.07.2016r.

5. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata lub prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej placówki.

6. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica lub prawnego opiekuna kandydata z wnioskiem, o którym mowa w punkcie 5. Sporządza uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

7. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia komisji rekrutacyjnej rodzic lub prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

8. W terminie 7 dni dyrektor placówki rozpatruje odwołanie rodzica/prawnego opiekuna kandydata od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

9. Od decyzji dyrektora danej placówki przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

10. O przyjęciu dziecka, zamieszkałego poza obwodem szkoły, do klasy pierwszej w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

X. Postępowanie uzupełniające

a)       Składanie przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami od 22.07.2016r. do 27.07.2016r.

b)       Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, (w tym ewentualne pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 20t, ust. 7 Ustawy o systemie oświaty- do 2.08.2016r.

c)        Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych- 18.08.2016r.

d)       Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum- od 18.08 do 22.08.2016r.

e)       Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych- do 31.08.2016r.

III. Obowiązek szkolny
Obowiązek szkolny w gimnazjum spełniają uczniowie którzy ukończyli szkołę podstawową i przystąpili do sprawdzianu po klasie szóstej. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
IV. Zasady rekrutacji
1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, który obejmuje ulice określone w Uchwale  Rady Miasta i Gminy Siewierz w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Siewierz.
2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 
3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.
4. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:

L.P

Nazwa kryterium

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

Liczba punktów

1.

Kandydat do klasy pierwszej zamieszkuje na terenie Gminy Siewierz

Oświadczenie rodziców bądź opiekunów prawnych kandydata do klasy pierwszej

8

2.

Kandydat do klasy pierwszej realizował w tej szkole obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego albo uczęszczał do szkoły podstawowej wchodzącej w skład zespołu szkolnego

Poświadczenie przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji szkolnej

10

3.

Rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej uczęszczało wcześniej lub aktualnie uczęszcza do szkoły

Poświadczenie przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji szkolnej

8

4.

W granicach obwodu szkoły znajduje się miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata do klasy pierwszej

Oświadczenie rodziców bądź opiekunów prawnych kandydata do klasy pierwszej

6

5.

W granicach obwodu szkoły zamieszkują krewni kandydata do klasy pierwszej, którzy wspierają rodziców (prawnych opiekunów) kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki

Oświadczenie rodziców bądź opiekunów prawnych kandydata do klasy pierwszej

5

5. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej ilości punktów ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

6. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. 
7. Do zadań komisji należy:
a) Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
b) Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;
c) Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;
d) Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej publicznej szkoły;
e) Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

V. Dzieci nie będące obywatelami polskimi
Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

VI. Przepisy szczegółowe.

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła lub publiczna placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor  szkoły  przeprowadza postępowanie uzupełniające.

2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
3. W przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły o przyjęciu ucznia do innego typu publicznej szkoły decyduje dyrektor szkoły.

VII. Przepisy końcowe
1. Wszelkie sytuacje sporne nie określone w niniejszym regulaminie rozstrzyga Dyrektor szkoły.


DO POBRANIA

Szkoła podstawowa

Karta zgłoszenia do SP (DOCX)

Wniosek SP (DOCX)

Wola zał. 3 (DOCX)

Gimnazjum

Karta zgłoszenia do Gimnazjum (DOCX)

Wniosek Gimnazjum (DOCX)

Wola zał. 3 (DOCX)