Wojkowice Kościelne 01.12.2016

Zapytanie ofertowe

1.Zamawiający:

Zespół Szkolno-Przedszkolny

ul. Zachodnia 4

42-510 Wojkowice Kościelne

NIP: 625-22-25-581

e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.zspwk.edu.pl

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz.2164 ze zm.)3.  Przedmiot zamówienia:

Dostawa produktów żywnościowych do  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Wojkowicach Kościelnych stosownie do bieżących potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych, zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2015 , poz. 594), w tym w szczególności:

Część 1 – Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych (w tym: mleko, produkty mleczarskie, przetworzone owoce i warzywa, jaja, produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso z ryb, różne produkty spożywcze) zgodnie z formularzem – asortymentowo cenowym stanowiącym załącznik nr. 1a do  zapytania ofertowego. Artykuły spożywcze powinny być dostarczone w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach zawierających oznaczenia fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę przydatności do spożycia, nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego. Dostarczane artykuły spożywcze w zależności od ich kategorii muszą przy każdej dostawie posiadać wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa w zakresie produktów żywnościowych.

Część 2 – Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych zgodnie z formularzem – asortymentowo cenowym stanowiącym załącznik nr 1b do zapytania ofertowego. Produkty zwierzęce, mięso  i produkty mięsne powinny być dostarczane  w zamkniętych opakowaniach lub pojemnikach plastikowych z pokrywami, posiadającymi stosowne atesty, pojemnikach plombowanych lub metkowanych, czystych i nieuszkodzonych.

Część 3 – Dostawa owoców, warzyw i podobnych produktów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych zgodnie z formularzem – asortymentowo cenowym stanowiącym załącznik nr 1c do zapytania ofertowego. Warzywa i owoce powinny być świeże, bez oznak zepsucia i pleśni. Powinny być dostarczane w pojemnikach plastikowych bądź kartonowych posiadających stosowne atesty. Opakowanie nie powinno wykazywać oznak uszkodzeń mechanicznych.  Pojemniki nie mogą posiadać oznak zabrudzenia. Towar musi być ułożony w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem lub obniżeniem jakości pod względem wartości odżywczych.

Część 4 – Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych zgodnie z formularzem – asortymentowo cenowym stanowiącym załącznik nr 1d do zapytania ofertowego. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie powinny być dostarczane w koszach plastikowych posiadających stosowne atesty. Opakowanie nie powinno wykazywać oznak uszkodzeń mechanicznych i  oznak zabrudzenia. Towar musi być ułożony w koszach w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem lub obniżeniem jakości zarówno pod względem wartości odżywczych jak też właściwości organoleptyczych. Towar nie może wykazywać oznak nieświeżości lub zepsucia.


4. Realizacja  przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w ilościach wynikających z zapotrzebowań składanych bezpośrednio przez Zamawiającego. Dostawy następować będą na podstawie pisemnego zamówienia, którego dokona pracownik upoważniony przez Zamawiającego w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia. Wykonawca dostarczać będzie zamówioną partię towaru do Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7.00 do 8.00, własnym środkiem transportu i na własne ryzyko, a kosztami transportu nie będzie obciążał Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia towarów do magazynów żywnościowych znajdujących się w obiekcie Zamawiającego. Wykonawca musi zagwarantować termin przydatności do spożycia dostarczanych produktów nie krótszy niż 75 % okresu przydatności do spożycia określonego przez producenta, licząc od dnia dostawy.  Upoważnieni pracownicy Zamawiającego będą dokonywać odbioru towaru pod względem ilościowo-wartościowym oraz obowiązujących norm jakościowych, a także dokonywać sprawdzania zgodności cen z formularzem asortymentowo-cenowym. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku wad ilościowych, jakościowych, bądź zbyt krótkiego okresu przydatności do spożycia. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia reklamacji. Zakwestionowany towar zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii towaru. Dostarczane produkty spożywcze muszą być odpowiednio posortowane przez Wykonawcę i muszą być dobrej jakości, w tym przede wszystkim muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym stosownie do obowiązujących przepisów, muszą spełniać obowiązujące w tym zakresie normy sanitarno-epidemiologiczne, a także muszą być przechowywane i transportowane w warunkach gwarantujących dobrą jakość. Uwaga! Jeśli w jakiejkolwiek pozycji formularza asortymentowo – cenowego użyto nazwy towarowej, Wykonawca może złożyć ofertę na towar tożsamy lub równoważny do towaru, który wymieniono przy użyciu nazwy towarowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa formularz asortymentowo - cenowy  (załącznik nr 1a-1d do zapytania ofertowego). Zamawiający informuje, że podane w formularzu asortymentowo - cenowym ilości określają przewidywaną ilość artykułów żywnościowych i zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości w zależności od potrzeb wynikających ze zmniejszenia się liczby uczniów i pracowników szkoły uprawnionych do korzystania ze stołówki szkolnej (np. wzmożona zachorowalność lub nieobecność uczniów i pracowników szkoły z innych przyczyn, wystąpienie dodatkowych dni wolnych od nauki szkolnej, ferie zimowe i letnie, itp.). Rozliczenie finansowe Wykonawcy  z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie ilości i rodzaju faktycznie dostarczonych do Zamawiającego produktów spożywczych i ich cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę   w formularzu asortymentowo-cenowym.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty i oświadczenia, które należy dołączyć do oferty:

1.Każdy oferent przedkłada wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1

2.Każdy oferent przedkłada tylko jedną ofertę na wybraną część lub wybrane części zamówienia wypełniając formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik od 1a do 1d poszczególnych części zamówienia. Oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę na daną część lub części zamówienia zostanie wyłączony z konkursu ofert z przyczyn formalnych. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji

4.Oferta winna być sporządzona na drukach - załącznikach do niniejszego zapytania (od załącznika nr1a do załącznika nr 1d). Ceną ofertową jest cena brutto za poszczególne części zamówienia i winna być podana w PLN cyfrowo i słownie. Cena winna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach wymienionych w punkcie 3 niniejszego zapytania. Wypełnione i podpisane formularze asortymentowo - cenowe wg zał. 1a do 1d winny być dołączone do oferty. Zamawiający będzie poprawiał oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe w przedstawionych formularzach  z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający dokona poprawek o których mowa w następującym zakresie: omyłki polegające na błędnym – w stosunku do formularza asortymentowo-cenowego – przyjęciu ilości jednostek miar, nazwy jednostki miary, ilości szacunkowych, omyłki polegające na zdublowaniu poszczególnych pozycji wymienionych  w formularzu,  omyłki  wynikające z  działań arytmetycznych na liczbach. Uwaga! Brak jakiejkolwiek pozycji z formularza asortymentowo-cenowego w złożonych przez Wykonawcę formularzach nie będzie poprawiane i skutkować będzie odrzuceniem oferty. Wykonawca może podać tylko jedną cenę za poszczególne części. Oferty z cenami wariantowymi będą odrzucone.

5. Wykonawca wyłonionej oferty zostanie poinformowany telefonicznie.

6.Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym, podpisując umowę stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

7.Wykonawca przedstawiając kosztorys ofertowy tym samym akceptuje wszystkie zapisy w/w umowy.

8.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.


6. Osoba do kontaktu: Ewa Krzykawska tel. (32) 67 41 053

7. Termin i realizacja przedmiotu zamówienia:

od 01.01.2017 roku  do  31.12.2017 roku


8. Miejsce oraz termin składania ofert:

- Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach  Kościelnych, ul. Zachodnia 4, 42-510 Wojkowice Kościelne- sekretariat szkoły do dnia 16.12.2016r.  do godz. 9.00

-    Koperta powinna być oznakowana następująco:

Oferta na dostawę produktów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych - Część nr ……………………

Nie otwierać przed dniem 16 grudnia 2016 r.

-   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2016r. o godz. 930 w siedzibie Zamawiającego.

9. Kryteria wyboru oferty:  najniższa cena 100%


PLIKI DO POBRANIA

PlikDOCXPDF
SpecyfikacjaPobierzPobierz
Załącznik 1PobierzPobierz
Załącznik 1aPobierzPobierz
Załącznik 1bPobierzPobierz
Załącznik 1cPobierzPobierz
Załącznik 1dPobierzPobierz
Załącznik 2PobierzPobierz